Screen Shot
Timesheet showing minimal fields

 

Screen Shot
Timesheet showing optional fields